Back to top
Share

I Sorteig de Pessebres Deulofeu a la Fira de Santa Llúcia 2021

admin 21 de novembre de 2021 0 comments

Aquest any, DEULOFEU presenta moltes novetats a la Fira de Santa Llúcia. Amb la teva compra, si ho desitges, pots participar en el sorteig d’un pessebre i naixement de la nova col·lecció de 17cm d’aquest any, valorat amb 428€.

Només has de deixar-nos el teu e-mail i entraràs en el sorteig que farem el proper dia 22 de desembre, a les 12 del migdia, el mateix dia de la Loteria de Nadal.

Bases del sorteig de Pessebres Deulofeu

1. ORGANITZADOR

  • PESSEBRES DEULOFEU (d’ara endavant DEULOFEU)
  • DOMICILI: Apartat de Correus nº 176, 08140, Caldes de Montbui
  • NIF: 38075200B
  • EMAIL: albert@deulofeu.cat

Organitza aquest SORTEIG denominat “ I Sorteig Pessebres Deulofeu”, la participació del qual es desenvolupa a les parades 110-111-112-113 de DEULOFEU a la Fira de Santa Llúcia d’acord amb el que estableixen les bases legals següents (d’ara endavant la “PROMOCIÓ”).

2. ACCEPTACIÓ LES BASES I OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

L’acceptació dels termes i condicions que conté aquest document (d’ara endavant, les “Bases”) és condició necessària als efectes de la participació la PROMOCIÓ. La participació a la PROMOCIÓ suposa l’acceptació incondicional d’aquestes Bases.

3. DATES DE LA PROMOCIÓ

La participació a la PROMOCIÓ es durà a terme entre les 11:00 hores del dia 26/11/2021 a les 11:59 hores del 22/11/2021.

DEULOFEU es reserva el dret a modificar les Bases i les dates de participació, ampliant-les o reduint-les i suspendre la PROMOCIÓ, amb l’única obligació de comunicar aquesta decisió amb anterioritat a la data de la seva terminació.

4. CONDICIONS DELS PARTICIPANTS DE LA PROMOCIÓ

La participació a la PROMOCIÓ és gratuïta per tots els clients que hagin comprat qualsevol producte a DEULOFEU a la FIRA DE SANTA LLÚCIA. Hi poden participar totes les persones físiques que siguin majors d’edat i que siguin residents a Espanya. Les persones que no compleixin aquestes condicions no han de participar a la PROMOCIÓ, en cas de participar seran desqualificades.

No podran participar al sorteig aquelles persones que es trobin vinculades mitjançant relació laboral a DEULOFEU així com els seus cònjuges i familiars fins al segon grau de consanguinitat. L’incompliment d’aquesta regla suposarà l’exclusió automàtica del sorteig i, si s’escau, la pèrdua del premi obtingut.

Per participar i optar a premis de la PROMOCIÓ, els participants hauran d’adquirir algún dels productes de DEULOFEU a la FIRA DE SANTA LLÚCIA. Cada participant podrà presentar una única votació. No s’admetran múltiples participacions.

5. DESENVOLUPAMENT DE LA PARTICIPACIÓ

Els participants que hagin comprat algún producte de DEULOFEU a la Fira de Santa Llúcia, hauran de completar un formulari que es troba disponible a les mateixes parades 110-111-112-113 de DEULOFEU a la Fira.

Per completar el formulari i participar en aquesta PROMOCIÓ, el client haurà d’indicar el nom, els cognoms i el seu correu electrònic. Finalment, el participant haurà d’acceptar les bases disponibles a aquest web.

6. PREMI

Dentre tots els participants del sorteig, se sortejarà un (1) premi que consistirà en una (1) COVA I NAIXEMENT valorat en 428 euros.

El guanyador del premi serà publicat el dia 22 de desembre del 2021, un cop realitzat el sorteig a les 12 hores.

Els premis no són bescanviables per diners, ni es permet el canvi, la modificació o la compensació, ni la seva cessió a tercers. Els premis són personals i no es poden transferir. El premi no es lliurarà a persones diferents del participant que resulti guanyador. DEULOFEU es reserva el dret de canviar els premis per altres de valor equivalent. Els premis podran quedar deserts sense assignar-los guanyador, si els participants no compleixen les condicions i requisits per ser participants i guanyadors a la PROMOCIÓ.

No s’inclouen al premi les despeses addicionals que poguessin associar-se al gaudir del guanyador del premi. DEULOFEU no serà responsable de cap desplaçament.

El premi serà enviat per DEULOFEU a través de les empreses de missatgeria que treballem habitualment. L’enviament del premi estarà condicionat a la verificació del compliment d’aquestes bases per part dels guanyadors.

7. SORTEIG I GUANYADORS

Dentre tots els que hagin comprat algún producte a les parades 110-111-112-113 de DEULOFEU a la Fira, s’escollirà per sorteig un (1) guanyador. Aquests guanyador serà escollit de manera aleatòria mitjançant mecanismes que assegurin la imparcialitat del sorteig.

8. COMUNICACIÓ DEL PREMI ALS GUANYADORS

Al guanyador se’l contactarà per email, a l’adreça de correu electrònic facilitada en participar, per informar-li que ha guanyat i les condicions de gaudir del premi, havent d’acceptar-ho en el termini de catorze (14) dies naturals des del moment de comunicar-li que ha resultat guanyador.

En tots els supòsits en què les dades personals o l’adreça de correu electrònic on s’hagi notificat el premi, fos incorrecta, el premiat no reclamés el premi en termini, no se’n pogués beneficiar, es desqualificarà el guanyador per incompliment dels termes de aquesta promoció, o no acceptés en termini el premi, es perdrà el dret al premi i s’adjudicarà el premi al primer suplent que compleixi els requisits per ser participant i guanyador en la promoció.

DEULOFEU podrà sol·licitar als guanyadors qualsevol informació o documentació per acreditar que compleixen les condicions per ser participants i guanyador a la PROMOCIÓ. Aquesta informació se sol·licitarà per correu electrònic, disposant el guanyador d’un termini de catorze (14) dies naturals comptats des de l’enviament de l’adreça electrònica per al seu lliurament. Els participants quedaran desqualificats en cas de no facilitar la informació o documentació sol·licitada a satisfacció de DEEULOFEU, o després de comprovar-la no es compleix alguna de les condicions per ser participant o guanyador.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT APLICABLE A LA PROMOCIÓ

Les dades de caràcter personal que facilitin els participants al sorteig hauran de ser facilitades degudament actualitzades i de forma veraç i completa.

Als efectes del previst a la LOPDGDD 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 informa els participants sobre els següents extrems:

Responsable: El responsable del tractament de les dades dels participants en aquesta promoció és:

  • PESSEBRES DEULOFEU (d’ara endavant DEULOFEU)
  • DOMICILI: Apartat de Correus nº 176, 08140, Caldes de Montbui
  • NIF: 38075200B
  • EMAIL: albert@deulofeu.cat

Les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de DEULOFEU.

Finalitats dels tractaments:

a) Les dades seran tractades per a la gestió i control de la promoció, consentint necessàriament els interessats al tractament amb l’abast i en les condicions assenyalades a les bases de la mateixa.
b) Enviament d’ofertes, promocions i newsletters de DEULOFEU.
c) Publicació de dades (incloses imatges) al lloc web i/o en altres xarxes socials del guanyador del sorteig.

Premiats i cessió de dades: Les dades dels premiats podran ser publicades a la web de DEULOFEU i les seves xarxes socials.

Legitimació: La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment de l’interessat mitjançant l’acceptació de les bases del concurs.

Terminis de conservació: Conservarem les vostres dades per a les finalitats assignades i en cap cas, es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal.

Els vostres drets: Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament o portabilitat de les dades, enviant un missatge de correu electrònic a albert@deulofeu.cat.

També pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

Finalment us informem que per a qualsevol informació addicional respecte al tractament de les vostres dades personals podeu contactar a albert@deulofeu.cat. Així mateix, si considereu que els vostres drets no s’atenen adequadament, us recordem el vostre dret a sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

10. FUNCIONAMENT, COMUNICACIONS I IDENTIFICACIÓ

A més de les causes expressament indicades en aquestes Bases, DEULOFEU no es fa responsable del mal funcionament i errors que poguessin sorgir a l’hora de participar a la PROMOCIÓ, interrupcions, esborrat o no enregistrament de les participacions.

DEULOFEU no es fa responsable de les conseqüències que es derivin durant el gaudiment del premi així com dels possibles danys de qualsevol naturalesa, personal, material, etc., tant propis com de tercers.

Tampoc serà responsabilitat de DEULOFEU el fet que, havent-se comunicat el guanyador del premi, aquest no consultés la seva adreça de correu electrònic, no accedís al seu compte o perfil de la xarxa social, adreça de correu electrònic facilitada errònia o incompleta, s’hagi eliminat la comunicació de guanyador o el correu electrònic estigui configurat de manera que classifiqui com a missatges bloquejats o correu no desitjat (spam), els missatges o correus electrònics enviats per DEULOFEU, restringint-los, esborrant-los o no descarregant-los.

11. FISCALITAT

Als premis de la present promoció li són aplicables les disposicions contingudes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis sobre l’impost de societats, sobre la Renda dels no residents i sobre el patrimoni. També li són aplicables les previsions contingudes al Reial decret 439/2007, de 30 de març, que aprova el vigent Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i altres disposicions concordants dictades en el seu desenvolupament. En virtut d’això, correspondrà a la promotora la realització de l’ingrés a compte de l’IRPF o la pràctica de la retenció oportuna, en aquells casos en què sigui procedent efectivament.

De conformitat amb la normativa esmentada, s’informa als participants en aquesta promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte d’IRPF, sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros. A efectes aclaridors, DEULOFEU estarà obligada a fer les retencions o ingrés a compte d’IRPF corresponents quan el valor del premi superi els 300 euros o un altre import d’acord amb la normativa aplicable a cada moment. Si el valor del premi fos inferior a aquesta quantitat, DEULOFEU no estarà obligada a fer les retencions o ingrés a compte d’IRPF corresponents, cosa que no eximeix el guanyador del compliment de les seves obligacions tributàries.

Un cop acceptat el premi, aquest es meritarà en imputació en espècie fins i tot en el cas que el guanyador no en gaudeixi. El guanyador serà l’únic responsable de les obligacions davant de l’Administració Tributària. DEULOFEU, després de l’acceptació del premi, no es fa responsable del gaudiment o no del mateix per part del guanyador, eximint-lo de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol organisme, administració o institució.

En relació amb això i en compliment de la vigent normativa fiscal, la promotora practicarà el corresponent ingrés a compte sobre el premi lliurat i, en el seu moment, expedirà l’oportuna certificació que faciliti al participant/guanyador el compliment de les seves obligacions fiscals en tenir que incorporar a la seva declaració d’IRPF el rendiment consistent en el premi rebut, juntament amb la resta de les rendes que percebi, i de la quota total del qual es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti a l’esmentada certificació d’ingrés a compte, tot això segons estableix la citada Llei 35/2006, de 28 de novembre. En conseqüència, la promotora només assumeix davant del contribuent la seva obligació legal d’efectuar l’ingrés a compte, i és a compte del contribuent el compliment de les seves obligacions tributàries respectives.

Així mateix, s’informa els participants/guanyadors que hauran de confirmar el dia de la seva designació com a tals les dades personals, mostrant el seu DNI o document vàlid d’identificació a Espanya. Per tal que puguin ser efectuats els ingressos a compte esmentats als paràgrafs precedents, el guanyador haurà de signar en tot cas un escrit justificatiu de la recepció del premi en rebre’l i lliurar a la promotora fotocòpia del seu DNI o document vàlid de identificació a Espanya. En cas contrari, perdria el dret a la recepció o gaudiment del premi.

L’emplenament de les dades personals i fiscals de les participants/guanyadores necessàries per al lliurament dels premis té caràcter legal i és obligatòria, de manera que l’absència o negativa a justificar qualsevol d’aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al premi obtingut.

12. RESPONSABILITATS I DESQUALIFICACIÓ

DEULOFEU es reserva el dret de desqualificar tots els participants que actuïn de forma abusiva i fraudulenta, ia qualsevol dels participants que enganyessin, ocultessin o falsegessin les dades de participació, o participin amb diferents dades personals o incomplissin alguna de les condicions d’aquestes bases.

DEULOFEU també es reserva el dret de verificar les identitats, per comprovar que no són fictícies o creades específicament per participar a la PROMOCIÓ i/o per realitzar múltiples participacions en promocions, podent DEULOFEU, lliurement i davant de qualsevol sospita o indici, desqualificar a aquests participants que duguin a terme aquestes pràctiques.

Davant de qualsevol fet o sospita per part de DEULOFEU que algun participant, o terceres persones, estan alterant qualsevol participació mitjançant qualsevol procediment, serà desqualificat, encara que si aconsegueixi participar o hagi obtingut premi, sense estar obligat DEULOFEU a notificar aquesta desqualificació.

13. GENERALS

La resolució de totes les qüestions que puguin sorgir o plantejar-se sobre la interpretació de les Bases, serà de competència exclusiva de DEULOFEU.

DEULOFEU es reserva el dret de modificar el contingut de les presents Bases, així com el premi del mateix, amb la finalitat de facilitar l’èxit més gran del certamen i de contribuir a la difusió de l’esperit del concurs. Les Bases i les seves possibles modificacions seran publicades de forma permanent al lloc web indicat a aquest efecte anteriorment.

Així mateix, la participació al sorteig suposa l’acceptació de les normes de la plataforma web.

Per a qualsevol qüestió o consulta sobre la PROMOCIÓ, els participants i guanyadors es poden posar en contacte amb DEULOFEU mitjançant l’adreça de correu electrònic albert@deulofeu.cat o a la mateixa Fira de Santa Llúcia.

14. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes bases de la PROMOCIÓ es regeixen per la Llei espanyola. Els participants accepten que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir per la interpretació o execució de les bases se sotmetrà expressament a la jurisdicció dels Jutjats i/o Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia al seu propi fur si n’hi hagués.

Post a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *